MySQL Normaliseren in de praktijk
Home

MySQL Normaliseren in de praktijk

MySQL Normaliseren in de praktijk

We leren wat een foreign key aan de hand van een voorbeeld. We gebruiken de Boeken tabel.

Probleem

We gaan het eerst in een eenvoudig voorbeeld toepassen en pas achteraf de theorie zien. In het normalisatieproces komt het erop neer ervoor te zorgen dat een betekenisvol stukje informatie slechts 1 keer voorkomt in je database. De letters a en b bijvoorbeeld zijn niet betekenisvol. Op zichzelf hebben ze geen enkele betekenis. Dus moet je ze ook niet normaliseren.

Oplossing

We nemen terug ons voorbeeld met de boeken.

We selecteren de database ModernWays en voeren een select query uit op de tabel Boeken. Als we de lijst met de kolommen grondig analyseren zien we dat er nogal wat dubbele waarden in sommige kolommen zitten:

Dubbels in Boeken tabel
Dubbels in Boeken tabel

Die auteurs hebben ook een adres, een biografie en misschien nog andere relevante gegevens. Dat wil zeggen dat we voor elk boek van één auteur al die gegevens moeten herhalen. Als er één van die gegevens gewijzigd moet worden mogen we niet vergeten dat gegeven bij alle boeken te gaan wijzigen. Vergeten we dat bij één boek is de integreteit van onze database zoek.

We doen er dus goed aan de gegevens van auteur uit de tabel Book te halen en een nieuwe tabel te creëren voor auteurs.

Maar dan krijgen we een ander probleem. Wat als de auteur ook boeken uit onze bibliotheek ontleent? Dat zullen de gegevens van auteur weer ontdubbeld worden. Ze gaan zitten in de tabel Auteur en in de tabel Ontlener.

Als we die dubbels willen vermijden moeten we nog een stap verder gaan. Auteurs en ontleners zijn allebei Personen. We maken dus beter van de eerste keer een meer algemenere tabel Personen.

De tabel Personen creëren op basis van de tabel Boeken

Om de gegevens van de auteur uit de tabel Boeken naar de tabel Personen te kopiëren, kopiëren we de twee kolommen Voornaam en Familienaam naar een nieuwe tabel Personen. We gebruiken de clausule distinct om slects één boek van dezelfde auteur over te houden. In de tabel Personen mag de auteur slechts 1 keer voorkomen:

-- JI
-- 24 september 2012
-- gegevens uit de tabel Boeken overzetten naar de tabel Personen
--
-- creer een nieuwe tabel met de auteursgegevens
-- Voornaam en Familienaam
use ModernWays;
drop table if exists Personen;
create table Personen (
  Voornaam nvarchar(255) not null,
  Familienaam nvarchar(255) not null
);

Met INSERT INTO FROM worden de geselecteerde rijen in de INTO tabel geïnserted:

-- JI
-- 24 september 2012
-- gegevens uit de tabel Boeken overzetten naar de tabel Personen
--
use ModernWays;
insert into Personen (Voornaam, Familienaam)
  select distinct Voornaam, Familienaam from Boeken

Je kan verifiëren als de dubbele eruit zijn. Gebruik de ORDER BY clausule om het verifiëren te vergemakkelijken:

use ModernWays;
select Voornaam, Familienaam from Personen
  order by Voornaam, Familienaam;

Overige kolommen aan de tabel Personen toevoegen

We hebben nu een nieuwe tabel Personen. Maar met slechts twee kolommen. Met de alter instructie voegen we de andere kolommen toe, evenals de primary key en de identity eigenschap:

-- JI
-- 24 september 2012
use ModernWays;

alter table Personen add (
  Id int auto_incrment not null,
  AanspreekTitel nvarchar(30) null,
  Straat nvarchar(80) null,
  Huisnummer varchar (5) null,
  Stad nvarchar (50) null,
  Commentaar nvarchar (100) null,
  Biografie nvarchar(400) null
  constraint pk_Personen_Id primary key (Id));

We testen om te zien als we hebben wat we wilden, namelijk een tabel met de voornamen en familienamen van de auteurs:

select * from Personen order by Familienaam, Voornaam;

En dat geeft:

De Personen tabel zonder dubbels
De Personen tabel zonder dubbels

De tabel Boeken en Personen linken

We hebben nu wel een tabel Personen met de naam en de voornaam van de auteur. Maar er is geen relatie tussen die twee. M.a.w. we kunnen niet weten welke boeken door wie geschreven zijn.

Daarvoor zetten we de volgende stappen.

Een foreign key kolom aanmaken in de tabel Boeken

In de tabel Boeken hebben we een nieuwe kolom nodig die de foreign key bevat die verwijst naar de persoon die het boek geschreven heeft:

-- JI
-- 24 september 2012
-- Een foreign key toevoegen aan de tabel Boeken
use ModernWays;
alter table Boeken add IdAuteur int not null;

Als je dit script uitvoert krijg je de volgende foutmelding:

Msg 4901, Level 16, State 1, Line 6
ALTER TABLE only allows columns to be added that can contain nulls, or have a DEFAULT definition specified, or the column being added is an identity or timestamp column, or alternatively if none of the previous conditions are satisfied the table must be empty to allow addition of this column. Column 'IdAuteur' cannot be added to non-empty table 'Boeken' because it does not satisfy these conditions.

We moeten bij het toevoegen van de kolom de not null constraint laten vallen. Dan de foreign key invullen en dan pas de not null constraint toevoegen. Dat gebeurt impliciet op het moment dat we de foreign key constraint toevoegen.

-- JI
-- 24 september 2012
-- Een foreign key toevoegen aan de tabel Boeken
use ModernWays;
alter table Boeken add IdAuteur int null;

De foreign key kolom in de tabel Boeken invullen

Om de Id van Personen te kopiëren in de tabel Boeken moeten we eerst een relatie leggen tussen de twee tabellen. Welke kolommen zijn in beide tabellen gelijk? De kolom Voornaam en Familienaam want we hebben ze net gekopiëerd. We kunnen de twee tabellen linken op basis van deze twee kolommen:

use ModernWays;
select Boeken.Voornaam,
  Boeken.Familienaam,
  Boeken.IdAuteur,
  Personen.Voornaam,
  Personen.Familienaam,
  Personen.Id
from Boeken, Personen
where Boeken.Voornaam = Personen.Voornaam and
  Boeken.Familienaam = Personen.Familienaam

Om de waarde van Id van de Personen tabel te kopiëren naar de IdAuteur kolom van Boeken volstaat het om in de where clausule van de update instructie de voorwaarde mee te geven dat de waarden beide kolommen aan elkaar gelijk moeten zijn.

In de set clausule van de update instructie bepalen we dat de waarde van de Id van Personen in de kolom IdAuteur van Boeken gekopiëerd moet worden. Met de from clause geven we aan dat de Id waarde uit de Personen tabel moet worden gehaald.

use ModernWays;
-- select * from Boeken
-- JI
-- 26 september 2012
-- foreign kopiren vanuit de tabel Personen in de tabel Boeken
use ModernWays;
update Boeken, Personen
  set Boeken.IdAuteur = Personen.Id
where Boeken.Voornaam = Personen.Voornaam and
  Boeken.Familienaam = Personen.Familienaam

select * from Boeken;

Nu kunnen we de not null constraint aan de kolom IdAuteur in de tabel Boeken terug toevoegen:

--set FK IdAuteur op not null
alter table Boeken alter column IdAuteur int not null;

We testen als we hebben wat we wilden:

select Voornaam, Familienaam, IdAuteur from Boeken;

Met als resultaat:

De vreemde sleutel PersoonId in de tabel Personen
De vreemde sleutel PersoonId in de tabel Personen

Dubbele kolommen verwijderen uit de tabel Boeken

We zijn er nog niet van af. De gekopiëerde kolommen uit de tabel Boeken, Voornaam en Familienaam, moeten nog gedeleted worden:

-- JI
-- 26 september 2012
use ModernWays;
alter table Boeken drop column Voornaam,
  drop column Familienaam;

select * from Boeken;

De foreign key constraint op de kolom IdAuteur toevoegen

-- dan de constraint toevoegen
alter table Boeken add constraint fk_BoekenPersonen_IdAuteur
  foreign key(IdAuteur) references Personen(Id)

Afspraak: de naam van de foreign key bestaat uit een prefix fk_, gevolgd door de naam van de tabel waarin de de foreign key kolom staat, gevolgd door de naam van de tabel waarnaar verwezen wordt, gevolgd door een underscore en de naam van de foreign key kolom.

Opdracht

Schrijf het volledige script om de tabel Boeken gedeeltelijk (alleen de persoon) te normaliseren en sla het op in een bestand met de naam BoekenPersonNormalize.sql. Schrijf commentaar bij elke stap.

Oefening 1

Een boek en de auteur inserten in de 'genormaliseerde' database

Als voorbeeld nemen we een boek geschreven door Hilary Mantel. De gegevens halen we van Amazon.

We hebben nu twee tabellen. We beginnen met het inserten van de persoonsgevens:

-- ji
-- 8 januari 2013
--
use ModernWays;
-- alle boeken zijn geschreven door mannen
-- we gaan eerst een boek van een vrouw toevoegen
-- bestandnaam: BoekenNormalizeInsertOne.sql
--
-- auteur toevoegen
insert into Personen (
  Voornaam, Familienaam, AanspreekTitel
)
values (
  'Hilary', 'Mantel', 'Mevrouw'
);

select * from Personen;

Onthoud de primary key waarde van Hilary Mantel. In ons voorbeeld is dat 16. Vervolgens voegen we het boek toe:

insert into Boeken (
  Titel, Stad, Uitgeverij, Verschijningsjaar,
  Herdruk, Commentaar, Categorie, IdAuteur
)
values (
  'Wolf Hall', '', 'Fourth Estate; First Picador Edition First Printing edition',
  '2010', '', 'Goed boek', 'Thriller', 16
);

select * from Boeken;

De relatie tussen het boek en de persoon die het boek geschreven heeft wordt bepaald door foreign key IdAuteur in de tabel Boeken. De waarde 16 in die kolom verwijst naar een waarde in de primary key Id van de tabel Personen.

Oefening 2

Voeg het volgende boek toe:

Jean-Paul Sartre, De Woorden, 1961, De Bezige Bij.

Vul de waarde in de kolom IdAuteur niet letterlijk in maar door middel van een SQL statement. M.a.w. hoe kan je de waarde die in de kolom IdAuteur moet komen opvragen?

We gebruiken hiervoor een subquery:

-- bestandnaam: BoekenNormalizeInsertOne2.sql

use ModernWays;
insert into Boeken (
  Titel,
  Stad,
  Verschijningsjaar,
  Commentaar,
  Categorie,
  IdAuteur
)
values (
  'De Woorden',
  'Antwerpen',
  '1962',
  'Een zeer mooi boek.',
  'Roman',
  (select Id from Personen where
    Familienaam = 'Sartre' and Voornaam = 'Jean-Paul'))

Let erop dat de Id van de auteur in de tabel Boeken opgehaald uit de tabel Personen met behulp van een subquerie.

JI
2018-05-09 16:14:19