Wordpress installeren op Ubuntu
Home

Wordpress installeren op Ubuntu

Wordpress installeren op Ubuntu

WordPress is een opensource CMS (Content Management System). W leren hoe je WordPress op Ubuntu, lokaal of in de cloud, installeert.

Bronnen

How To Install WordPress on Ubuntu 18.04, Published March 7, 2019 · Updated May 23, 2020

Jeff Wilson, How to Install WordPress on Ubuntu 18.04 and Configure it to Use a Remote Database, March 27, 2020 by

Stappenplan

 1. Voorafgaand
  1. Apache installeren op Ubuntu 20.04
  2. MySQL installen op Ubuntu
  3. PHP installeren op Ubuntu
 2. Download het nieuwste WordPress-bestand via onderstaande link:
  wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
  De bestanden worden in de home map van de aangemelde gebruiker geplaatst:
  /home/user/wordpress
  
 3. Pak na het downloaden het bestand uit:
  tar -xzvf latest.tar.gz
 4. Nu worden alle bestanden naar de webmap verplaatst:

  rsync -av wordpress/* /var/www/html/
  
  Je kan eerst ook een map in www maken als je meer dan één WP wilt opzetten:
  sudo rsync -av wordpress/* /var/www/vos
  
 5. Toestemmingen instellen voor webdirectory
  De www-data-gebruiker en -groep is eigenaar van alle bestanden. Dit is de gebruiker waarop de Apache-webserver draait, en Apache moet WordPress-bestanden kunnen lezen en schrijven om de website te bedienen en automatische updates uit te voeren.
  sudo chmod -R 755 /var/www/html/
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
  of
  sudo chmod -R 755 /var/www/vos/
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/vos/
 6. Maak een database om WordPress te kunnen installeren op Ubuntu:
  mysql> create database wp;
  mysql> create user 'vos'@'localhost' identified by 'Double&Entry20';
  mysql> grant all privileges on wp.* to 'vos'@'localhost'
  mysql> flush privileges;
  mysql> \q

  Als je remote werkt:

  mysql> CREATE USER 'wpser'@'IP_address' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wp.* TO 'wpser'@'IP_address';
  mysql> FLUSH PRIVILEGES;
  
 7. Het wp-config.php bestand aanpassen
  1. ga naar de webdirectory:
   cd /var/www/vos
  2. Het database-informatiebestand wp-config-sample.php te verplaatsen of te kopiëren:
   sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
  3. Open het wp-config.php-bestand om database-informatie in te voegen:
   sudo nano wp-config.php
 8. De webserver en databaseserver herstarten:
  systemctl restart apache2.service
  systemctl restart mysql.service
 9. Het standaard index.html-bestand verwijderen (alleen in de html map, als je die gebruikt):
  rm -rf /var/www/html/index.html
 10. Maak een apache2-configuratiebestand vos.modernways.be.conf en voeg de volgende informatie toe:
  <VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ServerName server_domain_name_or_IP
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
    <Directory /var/www/html/>
        AllowOverride All
    </Directory>
   </VirtualHost>
 11. Schakel de herschrijfmodus in en start de webserver opnieuw:
  a2enmod rewrite
  a2ensite vos.modernways.be.conf
  systemctl restart apache2
 12. Maak een .htaccess-bestand stel rechten in:
  touch /var/www/html/.htaccess
  chown :www-data /var/www/html/.htaccess
  chmod 664 /var/www/html/.htaccess
 13. Start de webserver opnieuw:
  service apache2 restart

sudo ufw allow 80/tcp

sudo ufw allow 80

sudo ufw allow 443

JI
2020-10-11 07:08:23